Obchodní podmínky


Obchodní podmínky – Podmínky užití

Cashback portálu Tipbox.cz

1. Smluvní strany

1.1

Poskytovatel:

Fsurf media s.r.o.

Ocelkova 643/20

198 00 Praha 9

IČ : 074 51 261

Společnost Fsurf media s.r.o. je vlastníkem a provozovatelem portálu www.tipbox.cz  (dále jen „Portál“). 

 

2. Všeobecná ustanovení

2.1 Tyto obchodní podmínky upravují právní vztah mezi „Poskytovatelem“ a „Uživatelem“ portálu www.tipbox.cz.

2.2 portál www.tipbox.cz poskytuje Uživatelům Cashback z reálně uskutečněných nákupů zboží od Partnerů umístěných na Portálu.

2.3 Smluvní vztah vzniká uskutečněnou registrací Uživatele na tomto Portálu. Poskytovatel se řídí platným právním řádem České republiky, ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími právními normami v platném znění.

2.4 Smluvní vztah založený registrací na Portálu mezi Uživatelem a Poskytovatelem může Poskytovatel bez jakéhokoliv upozornění ukončit odstraněním uživatelského účtu.

 

3. Definice pojmů

3.1 Služba – je činnost Poskytovatele pro prospěch Uživatele s cílem zajištění a vyplacení Cashbacku z uskutečněného a plně uhrazeného nákupu, který Uživatel provedl prostřednictvím Portálu. Služba je nabízena zdarma a pouze osobám způsobilým k právním úkonům a osobám, které nejsou trestně stíhané.

3.2 Smluvní vztah – Vzniká potvrzenou registrací Uživatele. Uživatel registrací může začít plně využívat služeb Portálu. Smluvním vztahem zároveň vzniká povinnost Poskytovatele vyplatit Uživateli Cashback a to pouze v případě, že Partner schválil obchod mezi Uživatelem a Partnerem kam se proklikl přes Portál.

3.3 Registrace – Zavedení nového Uživatele do databáze – systému. Registrace se provádí pouze na Portálu vyplněním a odesláním registračním formulářem.

3.4 Partner - podnikatelský subjekt, provozující elektronický obchod, nebo jiný podobný systém umožňující prodej – výrobky nebo služby. Informace o aktivitě Partnera jsou uvedeny na Portálu v katalogu obchodů.

3.5 Cashback – peněžní částka vypočítaná z kupní ceny objednávky – částku Partner ve většině případů přiděluje bez DPH. Tato finanční částka může být nabízena procentem nebo pevnou částkou a její aktuální výše je uvedena v katalogu v aktuální den uskutečněného nákupu. Částka může být zaokrouhlena na celé koruny.

 

4. Práva a povinnosti uživatele

4.1 Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivě své údaje pro používání Portálu. Registrací na Portálu Uživatel automaticky souhlasí s těmito podmínkami. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem pro účely v nezbytném rozsahu. Uživatel registrací souhlasí s odběrem systémových emailů tj. reklamních a emailů od pracovníků Tipbox.cz. Poskytovatel se řídí zákonem 101/2000 sB., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Pouze pro platební styk budou údaje poskytnuty v nezbytném rozsahu.

4.2 Uživatel sám za sebe odpovídá za daňovou evidenci svých příjmů z vyplacených odměn (cashbacků).

4.3 Uživateli nevzniká za žádných situací nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů spojených s výplatou Cashbacku.

4.4 Veškeré reklamace zakoupeného zboží uplatňuje Uživatel přímo u Partnera. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy mezi Partnerem a Uživatelem, kterému již byl vyplacen Cashback a Partner nárokuje vrácení vyplacené slevy, je uživatel povinen vrátit příslušnou částku do patnácti dnů prostřednictvím Poskytovatele. Nesplní-li Uživatel tuto povinnost, Poskytovatel jej na tuto povinnost upozorní a vyzve, aby tak učinil. Pokud Uživatel nadále neoprávněně přijatou platbu zadržuje, vyhrazuje si Poskytovatel pro tento případ právo tuto částku vymáhat a to včetně zákonného příslušenství, a podle uvážení přijmout další vhodná opatření ke sjednání nápravy (např. započtení pohledávky vůči přiznané a dosud nevyplacené slevě/cashbacku dotyčného Uživatele). 

4.5 Uživatel souhlasí a je si vědom, že je povinen dbát pokynů Poskytovatele v rámci využivání Portálu.

4.6 Uživatel NESMÍ :

1, Vytvářet veškeré falešné transakce s Partnery za účelem vytvoření objednávky na jméno, doručovací adresu někoho, kdo si tuto službu neobjednal.

2, Zneužívat nabídek Partnerů pouze za účelem získání slevy a poté zrušení objednávky.

3, Porušovat obchodní podmínky Partnerů.

 

5. Práva a povinnosti poskytovatele

5.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit provoz Portálu včetně uživatelské sekce pro sledování účtů jednotlivými Uživateli. Vyjímku tvoří skutečnosti, které Poskytovatel nemůže ovlivnit jako např. výpadky sítí, serverové či jiné havárie – údržba hardware, software, neoprávněné napadení softwaru

5.2 Poskytovatel se zavazuje vyhodnocovat nákupní transakce, uskutečněné prostřednictvím Portálu – vyčíslovat , připisovat , odstraňovat.

5.3 Poskytovatel se zavazuje vyplatit Uživateli Cashback dle čl.6.2

5.4. Poskytovatel odpovídá v nadcházejících případech pouze za skutečnou škodu, která vznikla zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto všeobecných podmínek a to do výše nárokovatelných slev ( nevyplacených ). Poskytovatel neodpovídá za vzniklé škody, které vznikly zneužitím přístupových údajů třetí osobou.

5.5 Poskytovatel může pozastavit vyplacení odměny v případě okolností dle čl. 6.6

5.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky, ovšem vždy o provedených změnách podmínek kontaktuje emailem registrovaný Uživatele Portálu.

5.7 Poskytovatel i přes veškerou snahu nemůže garantovat 100% dostupnost aktuální nabídky katalogu Partnerů.

5.8 Portál si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených v informací o Partnerech v případě neočekávané a nezmíněné úpravě ze strany obchodního partnera. Za pravdivost informací odpovídají Partneři.

 

6. Hlavní služba portálu a její podmínky

6.1 Poskytovatel portálu není majitelem nabízených obchodů a nebere zodpovědnost za informace o dodávaném zboží, poradenství nebo záruční podmínky a reklamační řád. Veškeré reklamace se provádějí skrze stranu partnerů. Poskytovatel v žádném případě neručí za kvalitu dodávaného zboží ani za vzniklou škodu uživateli.

6.2 Získání slevy z portálu Tipbox.cz je možná za těchto podmínek:

            a) Uživatel se zaregistruje na portálu Tipbox.cz a následně se přihlásí do svého uživatelského účtu.

            b) Uživatel po přihlášení si vyhledá partnerský obchod, který je umístěn na portálu a překlikne se na nákup přes odkaz umístěný v detailu partnera. (Uživatel musí mít vždy povoleno používání cookies a javascript v prohlížeči)

            c) Uživatel uskuteční běžný nákup u partnera

            d) Partner transakci zaznamená a tuto informaci předá portálu tipbox.cz

            e) Během prokliku ze strany portálu na stranu partnera mít vždy vypnutý AdBlock v prohlížeči či jiný blokátor obsahu!

6.3 V případě nedodržení podmínek dle 6.2 negarantujeme připsání Cashbacku.

6.4 Podmínky pro vyplacení výplaty:

            a) Sleva musí být schválena ze strany partnera a vyplacena na účet Poskytovatele

            b) Výplata je vždy vyplacena na bankovní účet uživatele, který si zadal v uživatelském účtu. Za nesprávnost těchto údajů Poskytovatel nebere zodpovědnost ani za pozdější reklamaci.

            c) Čas na schválení slevy ze strany Partnera je z pravidla max. do 70 dní od provedení nákupu. Veškerý schvalovací proces slev na účet uživatele bude rozhodnut do max. 70 dní od provedení nákupu.

6.5 Uživatel může podat reklamaci nezaznamenané slevy v jeho účtu a to nejpozději do 14 dnů od provedení nákupu. Poskytovatel portálu má 30 dní na vyjádření této reklamace.

6.6 Výplata může být pozastavena v těchto událostech:

            a) Uživatelský účet, který žádá o výplatu ale porušil tyto obchodní podmínky.

            b) Pokud je podezření na podvodnou transakci.

            c) Došlo k odstoupení od kupní smlouvy.

            d) Uživatel uvedl nesprávné údaje pro vyplacení výplatu na bankovní účet.

 

7. Závěrečné ustanovení

7.1 Smluvní vztah uzavřený registrací se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2 Smluvní vztah je možné ukončit za těchto okolností:

            a) Dohodou mezi Uživatelem a Poskytovatelem

            b) Písemným odstoupením od smlouvy

            c) Z důvodu dlouhodobé neaktivity účtu Uživatele

7.3  Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit smluvní vztah, pokud uživatel poruší tyto obchodní podmínky, nebo svým jednáním poškodil oprávněné zájmy Poskytovatele. Poskytovatel se v tomto případě, pokud Uživatel jakkoliv poškodí tento portál nárokovat odškodnění.Ušetřete v těchto e-shopech!

až 7% zpět z nákupu až 5.6% zpět z nákupu až 8.4% zpět z nákupu až 4.2% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 4.2% zpět z nákupu až 4.9% zpět z nákupu až 112 Kč zpět z nákupu až 4.2% zpět z nákupu až 14% zpět z nákupu až 4.2% zpět z nákupu až 5.6% zpět z nákupu až 5.25% zpět z nákupu až 175 Kč zpět z nákupu až 2.8% zpět z nákupu až 18 Kč zpět z nákupu až 11.2% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 1.75% zpět z nákupu až 56 Kč zpět z nákupu až 140 Kč zpět z nákupu až 8.4% zpět z nákupu až 5.6% zpět z nákupu až 4.9% zpět z nákupu až 112 Kč zpět z nákupu až 168 Kč zpět z nákupu až 112 Kč zpět z nákupu až 3.15% zpět z nákupu až 224 Kč zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 2.8% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 8.4% zpět z nákupu až 8.4% zpět z nákupu až 7.28% zpět z nákupu až 224 Kč zpět z nákupu až 4.48% zpět z nákupu až 7.28% zpět z nákupu až 7.7% zpět z nákupu až 7.28% zpět z nákupu až 5.04% zpět z nákupu až 4.2% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 9.8% zpět z nákupu až 49 Kč zpět z nákupu až 5.6% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 4.9% zpět z nákupu až 4.9% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 4.9% zpět z nákupu až 1.4% zpět z nákupu až 1.96% zpět z nákupu až 1.4% zpět z nákupu až 2.94% zpět z nákupu až 1.4% zpět z nákupu až 1.4% zpět z nákupu až 24.5% zpět z nákupu až 3.92% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 1.4% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 2.1% zpět z nákupu až 8.4% zpět z nákupu až 8.4% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 4.9% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 8.4% zpět z nákupu až 10.5% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 1.75% zpět z nákupu až 0.7% zpět z nákupu až 2.1% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 2.8% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 2.8% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 7.7% zpět z nákupu až 14% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 14% zpět z nákupu až 7.7% zpět z nákupu až 1.75% zpět z nákupu až 4.2% zpět z nákupu až 5.6% zpět z nákupu až 2.8% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 2.8% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 4.9% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 11.9% zpět z nákupu až 8.4% zpět z nákupu až 8.4% zpět z nákupu až 1.4% zpět z nákupu až 4.9% zpět z nákupu až 24.5% zpět z nákupu až 4.2% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 8.4% zpět z nákupu až 45.5% zpět z nákupu až 2.45% zpět z nákupu až 840 Kč zpět z nákupu až 385 Kč zpět z nákupu až 6.3% zpět z nákupu až 4.2% zpět z nákupu až 14% zpět z nákupu až 2.8% zpět z nákupu až 8.4% zpět z nákupu až 1.4% zpět z nákupu až 3.43% zpět z nákupu až 3.85% zpět z nákupu až 3.85% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 2.8% zpět z nákupu až 4.2% zpět z nákupu až 2.1% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 100% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 350 Kč zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 2.1% zpět z nákupu až 2.8% zpět z nákupu až 4.9% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 4.9% zpět z nákupu až 5.6% zpět z nákupu až 9.1% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 4.2% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 14% zpět z nákupu až 2.1% zpět z nákupu až 2.1% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 9.8% zpět z nákupu až 2.94% zpět z nákupu až 1.4% zpět z nákupu až 5.6% zpět z nákupu až 7.35% zpět z nákupu až 17.5% zpět z nákupu až 112 Kč zpět z nákupu až 112 Kč zpět z nákupu až 168 Kč zpět z nákupu až 1.47% zpět z nákupu až 4.9% zpět z nákupu až 4.41% zpět z nákupu až 280 Kč zpět z nákupu až 4.2% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 10.5% zpět z nákupu až 168 Kč zpět z nákupu až 5.6% zpět z nákupu až 5.6% zpět z nákupu až 10.5% zpět z nákupu až 10.5% zpět z nákupu až 4.2% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 10.5% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 8.4% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 21% zpět z nákupu až 7.7% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 8.4% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu až 8.75% zpět z nákupu až 10.5% zpět z nákupu až 5.6% zpět z nákupu až 4.9% zpět z nákupu až 4.9% zpět z nákupu až 9.8% zpět z nákupu až 2.8% zpět z nákupu až 3.43% zpět z nákupu až 7.35% zpět z nákupu až 7% zpět z nákupu až 5.6% zpět z nákupu až 5.6% zpět z nákupu až 5.6% zpět z nákupu až 7.7% zpět z nákupu až 7.7% zpět z nákupu až 3.5% zpět z nákupu


Tipbox.cz vrátil zákazníkům